Thinkuknow

Mae ein rhaglen addysgol unigryw, Thinkuknow, wedi’i hanelu at blant rhwng 5 ac 16 oed, rhieni/gofalwyr a gweithwyr proffesiynol sy’n gweithio gyda phlant. Mae’r rhaglen yn cael ei hehangu i wirfoddolwyr o’n partneriaid yn y diwydiannau, gan mai prif nod y rhaglen yw addysgu cynifer o blant ifanc ag sy’n bosibl gydag adnoddau Thinkuknow. Rhaglen ryngweithiol yw Thinkuknow sydd â’r nod o helpu disgyblion i ddeall y gall y rhyngrwyd fod yn lle hwyliog ond hefyd yn eu haddysgu sut i gadw rheolaeth ar lein a sut i roi gwybod am unrhyw broblemau a allai godi.

Mae ein hadnoddau’n cynnwys nifer o ffilmiau byr deifiol i addysgu pobl ifanc a rhoi gwybodaeth iddynt am y peryglon y gallant ddod ar eu traws wrth ddefnyddio’r rhyngrwyd. Yn bwysig iawn, nod Thinkuknow yw grymuso pobl ifanc fel y gwyddant sut i ymdrin â phroblem pe bai’n codi.

Adran plant 5-7 oed

Os wyt ti’n 5, 6 neu 7 oed, mae’n siwr dy fod ti’n hoffi defnyddio’r cyfrifiadur i gael hwyl.

Gelli di lwytho i lawr a defnyddio pethau da o’r dudalen hon a dysgu sut i aros yn ddiogel ar dy gyfrifiadur.

Adran plant 8-10 oed

Os wyt ti rhwng 8 a 10 oed, mae’n debyg dy fod ti’n gwybod llawer am ddefnyddio’r rhyngrwyd.

Rydyn ni wedi creu’r adran hon er mwyn dangos i ti beth rydyn ni’n meddwl sy’n dda, edrych ar beth sydd ddim yn dda, a dangos ffyrdd i ti gael dy hunan allan o sefyllfaoedd drwg.

Adran pobl ifanc 11-16 oed

Os wyt ti rhwng 11 ac 16 oed, mae’n debyg dy fod ti’n gwybod llawer am ddefnyddio’r rhyngrwyd.

Dyma ychydig o gyngor i gadw’r rhyngrwyd yn lle hwyliog.

Awgrymiadau am ddiogelwch ar y rhyngrwyd i bobl ifanc 11-16 oed

  • Mae’n well peidio â rhoi dy fanylion personol i ffrindiau ar-lein.
  • Mae pethau personol yn cynnwys dy enw defnyddiwr ar wasanaethau negeseua, cyfeiriad e-bost, rhif ffôn symudol ac unrhyw luniau ohonot ti, dy deulu neu dy ffrindiau.
  • Os wyt ti’n cyhoeddi llun neu fideo ar lein, gall unrhyw un ei newid neu ei rannu.
  • Sbam / e-bost a negeseuon testun sothach: paid â’u credu, eu hateb na’u defnyddio.
  • Dyw hi ddim yn syniad da agor ffeiliau oddi wrth bobl dwyt ti ddim yn eu nabod. Fyddi di ddim yn gwybod beth sydd ynddyn nhw – efallai firws neu'n waeth, delwedd neu ffilm amhriodol.
  • Mae’n haws bod ar delerau da gyda phobl ar lein a dweud pethau na fyddet ti’n eu dweud all-lein.
  • Mae rhai pobl yn dweud celwyddau ar lein.
  • Mae’n well cadw ffrindiau ar-lein yn y byd ar-lein. Paid â chyfarfod ag unrhyw bobl ddieithr heb oedolyn rwyt ti’n ymddiried ynddo. Mae’n well peidio â bod yn c?l na bod mewn perygl!
  • Dyw hi byth yn rhy hwyr i ddweud wrth rywun os yw rhywbeth yn gwneud i ti deimlo’n anghyfforddus.
  • Mae ’na bobl sy’n gallu helpu. Gelli di roi gwybod am gam-drin plant ar lein , neu gael hyd i fwy o gyngor a chymorth