Rhieni/Gofalwyr

Mae’r rhyngrwyd yn rhan annatod o fywydau plant heddiw. Mae’n cynnig cynifer o gyfleoedd addysgol a chymdeithasol, gan roi ffordd iddyn nhw gael llond byd o wybodaeth a phrofiadau.

Boed ar gyfrifiadur yn yr ysgol, gliniadur gartref, consol gemau neu ffôn symudol, mwyfwy mae plant a phobl ifanc yn cyrchu’r rhyngrwyd pryd bynnag y gallan nhw a lle byddan y maen nhw.

Yn yr un ffordd ag y byddech chi’n diogelu’ch plentyn yn y byd go iawn, byddwch eisiau gwneud yn si?r ei fod yn ddiogel beth bynnag mae’n ei wneud. Fel dysgu sut i groesi’r ffordd, mae sgiliau diogelwch ar-lein yn sgiliau am oes. Os yw’ch plentyn yn deall y peryglon ac yn gallu gwneud dewisiadau call a gwybodus ar lein, bydd yn gallu cael y mwyaf o’r rhyngrwyd ac aros yn ddiogel wrth wneud hynny – yn enwedig rhag y bobl hynny a allai chwilio amdano er mwyn gwneud niwed iddo.

Felly, sut allwch chi ddiogelu’ch plentyn ar lein?

Mae’r ateb yn syml. Os ydych chi’n deall y rhyngrwyd ac yn deall beth yw’r peryglon, mae nifer o bethau y gallwch eu gwneud a fydd yn gwneud eich plentyn yn fwy diogel ar lein...

Mae’n bwysig eich bod chi’n ymwybodol o ymddygiad eich plentyn ar lein. Dyma rai awgrymiadau i’ch helpu i wneud y rhyngrwyd yn fwy diogel i’ch plant.

Awgrymiadau am ddiogelwch ar y rhyngrwyd

  • Helpwch eich plant i ddeall na ddylen nhw byth roi manylion personol i ffrindiau ar-lein nad ydyn nhw’n eu nabod all-lein.
  • Esboniwch wrth eich plant pa wybodaeth amdanyn nhw sy’n bersonol h.y. cyfeiriad e-bost, rhif ffôn symudol, enw eu hysgol neu eu clwb chwaraeon, trefniadau ar gyfer cyfarfod â ffrindiau ac unrhyw luniau neu fideos ohonyn nhw, eu teulu neu eu ffrindiau. Mae’n hawdd i bobl roi darnau bach o wybodaeth at ei gilydd i wneud llun cynhwysfawr o’u bywydau a’u gweithgareddau beunyddiol.
  • Gwnewch yn si?r bod eich plant yn gwybod bod angen iddyn nhw feddwl yn ofalus am y wybodaeth a’r lluniau maen nhw’n eu postio ar eu proffiliau. Dywedwch wrthyn nhw y gall unrhyw un newid neu rannu’r delweddau hyn ohonyn nhw ar ôl iddyn nhw gael eu cyhoeddi ar lein.
  • Mae’n gallu bod yn hawdd anghofio nad yw’r rhyngrwyd yn fan preifat, ac o ganlyniad weithiau mae pobl ifanc yn ymddwyn mewn ffordd beryglus ar lein. Cynghorwch eich plant i beidio â phostio unrhyw luniau, fideos na gwybodaeth ar eu proffiliau, nac mewn ystafelloedd sgwrsio, na fydden nhw eisiau i riant neu ofalwr eu gweld.
  • Os yw’ch plentyn yn cael sbam neu e-bost a negeseuon testun sothach, atgoffwch ef i beidio byth â chredu eu cynnwys, eu hateb na’u defnyddio.
  • Dyw hi ddim yn syniad da i’ch plentyn agor ffeiliau oddi wrth bobl nad yw’n eu nabod. Ni fydd yn gwybod beth sydd ynddyn nhw – efallai firws neu'n waeth, delwedd neu ffilm amhriodol.
  • Helpwch eich plentyn i ddeall bod rhai pobl yn dweud celwydd ar lein ac felly ei bod hi’n well cadw ffrindiau ar-lein yn y byd ar-lein. Ddylai byth cyfarfod ag unrhyw bobl ddieithr heb oedolyn mae’n ymddiried ynddo.
  • Gwnewch yn si?r eich bod chi a’ch plentyn yn cyfathrebu o hyd, fel ei fod yn gwybod nad yw byth yn rhy hwyr i ddweud wrth rywun os yw rhywbeth yn gwneud iddo deimlo’n anghyfforddus.