Crynodeb o CEOP/Thinkuknow

Yr hyn rydym ni'n ei wneud

Mae’r Ganolfan Camfanteisio ar Blant a'u Hamddiffyn Ar-lein (CEOP) yn rhan o heddlu’r DU a’i gwaith yw gwarchod plant rhag cael eu cam-drin yn rhywiol lle bynnag y bônt. Mae hynny’n golygu casglu gwybodaeth am y peryglon, olrhain troseddwyr a’u dwyn i gyfrif naill ai’n uniongyrchol neu gyda heddluoedd lleol a rhyngwladol, a gweithio gyda phlant a rhieni i gyflenwi ein rhaglen addysgol unigryw Thinkuknow. Mae ein hymagwedd yn wirioneddol gyfannol, mae ein harddull yn gwbl gynhwysol ac rydym yn apelio ar i bawb weithio gyda ni wrth sicrhau bod pob plentyn yn bwysig, ym mhob man.

Sut rydym ni’n ei wneud

Ein hymagwedd gyfadrannol

Mae’r Ganolfan Camfanteisio ar Blant a'u Hamddiffyn Ar-lein (CEOP) yn rhan o orfodi’r gyfraith yn y DU ac felly gall ddefnyddio’r ystod lawn o bwerau plismona wrth fynd i’r afael â cham-drin plant yn rhywiol. Ond mae trefniadaeth y sefydliad yn wahanol iawn, nid yn unig oherwydd y nifer fawr o arbenigwyr sy’n gweithio ochr yn ochr â swyddogion yr heddlu ond hefyd oherwydd yr ymagwedd gyfadrannol sy’n sylfaen i’n strwythur

Mae’r Gyfadran Gwybodaeth yn rheoli’r llif gwybodaeth ar draws y sefydliad ac i asiantaethau allanol megis heddluoedd lleol y DU neu awdurdodau rhyngwladol. Mae’r fath wybodaeth yn cael ei throi’n adroddiadau asesu yn unol â Deddf Rheoleiddio Pwerau Ymchwilio 2000 ac yna ei dosbarthu fel bo’n briodol.

Ond mae yna lawer mwy nag asesu a dosbarthu. Rydym yn ymchwilio i wybodaeth ac yn ei datblygu ac mae unedau arbenigol yn gweithio gyda heddluoedd lleol a rhyngwladol i reoli’r perygl oddi wrth droseddwyr rhyw.

Yn yr un modd mae Canolfan CEOP yn gweithio i ddod o hyd i’r rhai sy’n cyflawni troseddau ac olrhain troseddwyr cofrestredig sydd wedi peidio â chydymffurfio â gofynion eu hysbysiadau o dan Ddeddf Troseddau Rhywiol 2003.

Mae hyn yn cynnwys olrhain troseddwyr sy’n teithio tramor trwy naill ai tarfu ar eu trefniadau teithio neu eu hatal rhag teithio, dosbarthu gwybodaeth i heddluoedd rhyngwladol a thargedu troseddwyr yn benodol tra bônt mewn gwlad dramor.

Mae’r Gyfadran Lleihau Niwed yn amlweddog. Mae pwyslais Diogel drwy Ddylunio’n gweithio i ddarparu gwybodaeth am y farchnad, gan gysylltu â’r diwydiant technoleg a mireinio canllawiau sydd â’r nod o leihau i’r eithaf y posibilrwydd y bydd technoleg, heddiw ac yn y dyfodol, yn cynyddu’r perygl y caiff plant eu cam-drin yn rhywiol.

Ar yr un pryd, mae arbenigwyr ar hyfforddiant, addysg ac ymwybyddiaeth y cyhoedd yn gweithio gyda’i gilydd i wella gwybodaeth, sgiliau a dealltwriaeth rhieni, plant, pobl ifanc a chymuned rhanddeiliaid eang ac amrywiol, gan gynnwys rhoi hyfforddiant sgiliau pwrpasol i bobl sy’n gweithio gyda throseddwyr rhyw.

Mae’r tîm rhyngwladol yn mynd â’r ymagwedd gyffredinol i lwyfan ehangach o lawer, gan weithio gydag awdurdodau ac asiantaethau arbenigol mewn gwledydd tramor i rannu arferion da, gwella’r gallu i olrhain a lleihau i’r eithaf y perygl sy’n deillio o’r rhyngrwyd byd-eang.

Mae’r Gyfadran Gweithrediadau yn torri hualau plismona traddodiadol, gan weithio gyda heddluoedd i leihau i’r eithaf y niferoedd, y peryglon a’r effeithiau, a darparu ymateb o ran gorfodi’r gyfraith sy’n cysylltu’r byd ar-lein a’r byd all-lein yn ddi-dor.

Rhoddir pwyslais plismona arbenigol ar faterion megis troseddwyr cyfundrefnol yn budrelwa ar gyhoeddi neu ddosbarthu delweddau, cymorth i heddluoedd lleol mewn meysydd megis fforenseg gyfrifiadurol ac ymchwiliadau cudd, a gweithio gydag awdurdodau rhyngwladol i sicrhau’r pwerau plismona mwyaf posibl.

Mae’r Gyfadran Gweithrediadau hefyd yn cynnwys yr unig raglen yn y DU ar gyfer adnabod dioddefwyr. Unig nod gwaith y rhaglen hon yw adnabod plant sy’n cael eu cam-drin ar lein, gyda chymorth cronfa ddata soffistigedig a meddalwedd o'r math diweddaraf i gynorthwyo ymchwilwyr wrth rannu unrhyw wybodaeth y gellir ei chasglu o ddelweddau sy’n cael eu hatafaelu.